Π807/14.10.2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Λογισμικών - Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π807/14.10.2020 με τίτλο «Προμήθεια Λογισμικών - Αδειών Χρήσης Λογισμικού»

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Λογισμικών - Αδειών Χρήσης Λογισμικού, όπως καταγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 100002

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π807/14.10.2020

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια Λογισμικών - Αδειών Χρήσης Λογισμικού»

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  130.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 105.000,00€, ΦΠΑ : 25.200,00€)

 

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών:  20/10/2020

Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  24/10/2020  και ώρα 17:00

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:  30/10/2020 και ώρα 17:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:   Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:   Διονύσης Καραϊσκάκης email: karaisk@cti.gr, τηλ 2610960300Λήψη Αρχείων