Π742/24.09.2020 - Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π742/24.09.2020 με τίτλο «Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού, Περιφερειακών»

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού, όπως καταγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 99701

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π742/24.09.2020

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού, Περιφερειακών»

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 115.568,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 93.200,00 €   ΦΠΑ :   22.368,00€)

 

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών:   29/09/2020

Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:                      03/10/2020  και ώρα 13:00

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:      09/10/2020 και ώρα 17:00

Τρόπος Υποβολής Προσφορών:             Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ

Αρμόδιος για πληροφορίες:        Διονύσης Καραϊσκάκης email: karaisk@cti.gr, τηλ 2610960300Λήψη Αρχείων