Π699/03.09.2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την Παροχή Υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου inTegRated mAnagemeNt modelS For archaEological paRks-TRANSFER

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «inTegRated mAnagemeNt modelS For archaEological paRks - TRANSFER», του προγράμματος Interreg V-B, ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME - 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα τις κάτωθι εργασίες:

  • Εργασία 1. Μετάφραση της Έκθεσης Καλών Πρακτικών στα πλαίσια του πακέτου εργασίας T.1.1 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο).
  • Εργασία 2. Μετάφραση του Ολοκληρωμένου κοινού μοντέλου στα πλαίσια του πακέτου εργασίας T.1.5 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο).
  • Εργασία 3.  Εκτυπώσεις και παραγωγή διαφημιστικού υλικού και υλικού προώθησης, στα πλαίσια του πακέτου εργασίας Α.C.2 (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο).

Το αντικείμενο της πρόσκλησης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):

79530000-8 Υπηρεσίες μετάφρασης

79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται σε 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους με fax, email ή ταχυδρομικώς, στο πρωτόκολλο του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο Δ. Μαρίτσας Πανεπιστημιούπολη,  Ρίο Τ.Κ. 26504, Πάτρα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15/09/2020 και ώρα 13:00, υπόψη κ. Ανδρέα Κοσκέρη, τηλ: 2610960429, fax: 2610960490.


Σχετικά συννημένα:


P699.pdf