Π641/24.07.2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας εξοπλισμού & αδειών χρήσης λογισμικού στο πλαίσιο του Υπ. 16 της Πράξης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση & Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη, Επιμόρφωση Β` επιπέδου ΤΠΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού, στο πλαίσιο του Υποέργου 16 «Ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων και άλλων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων και υποδομών – Οργάνωση και οικονομική διαχείριση της Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065).

Ειδικότερα ζητείται η προμήθεια εξοπλισμού υψηλών απαιτήσεων για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων (midrange storage system), συνοδευόμενου από εξυπηρετητές και άδειες λογισμικού διαμόρφωσης και διαχείρισης εικονικών μηχανών (Virtual Machines-VMs), προκειμένου να ενισχυθεί υφιστάμενη υποδομή (storage area network-SAN) με προϊόντα αντίστοιχης τεχνολογίας εξοπλισμού και λογισμικού, εξασφαλίζοντας συμβατότητα, ομοιογένεια και ενιαία τεχνολογική διαχείριση σε επίπεδο εξοπλισμού και λογισμικού.

Η προμήθεια του εξοπλισμού θα γίνει από έναν Ανάδοχο και όλες οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 60.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται στο site του ΙΤΥΕ (www.cti.gr) και έχει αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 20PROC007085029/2020.07.24

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Π. Σκοινιώτης τηλ.: 2610960300, φαξ: 2610960399, email: tskiniot@cti.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 


Σχετικά συννημένα:


P641_eksoplismos.pdf