ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης θέσεων στάθμευσης [Π618/16.07.2020]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες των Διευθύνσεών του, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την ‘Προμήθεια και παρεμπιπτόντως την εγκατάσταση/τοποθέτηση συστημάτων σκίασης θέσεων στάθμευσης’ στο κτήριο ‘Δ. Μαρίτσας’ του ΙΤΥΕ στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών - Ρίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 55.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται στο site του ΙΤΥΕ (www.cti.gr) και έχει αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ Διακήρυξης 20PROC007040556/2020.07.16

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Δ. Καραϊσκάκης email: karaisk@cti.gr τηλ.: 2610960300, φαξ: 2610960490


Σχετικά συννημένα:


P618_sinoptikos_skiastra.pdf