ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π611_15-07-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 - ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΑΙΘ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΥ) ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  eTwinning (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 «Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning για τα έτη 2019 – 2020»

 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(ERASMUS+ PROGRAMME - Agreement Number: 2019 0134/001-001)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α όπως αυτό περιγράφεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ TOY Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ETWINNING ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2019-2020»» της υπ’ αριθμ. 36637/Η1 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός των μελών Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2019-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 84975/H1 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα ««Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθ. 36637/Η1/12-03-2020 Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό των Μελών Ομάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning για τα έτη 2019-2020»

 

 και καλεί αποκλειστικά:

 

τα κάτωθι μέλη της Ομάδας ΥΠΑΙΘ της  Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της  δράσης eTwinning,:

 

 1. Μαρίνα Γκανά, Εκπ/κός ΠΕ 70, Ειδικό Δημοτικό σχολείο Πεντέλης, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας
 2. Βασίλειος Παπαβρόντος, Εκπ/κός ΠΕ 70, 9ο Δημοτικό σχολείο Χαλανδρίου, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας
 3. Επαμεινώνδας Αγγέλου, Εκπ/κός ΠΕ 86, 5ο Δημοτικό σχολείο Περάματος, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
 4. Μαρία Γαζέα, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 5. Αικατερίνη Ανδριτσάκη, Εκπ/κός ΠΕ 06, 2ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας
 6. Βασιλική Χαραλαμποπούλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ.
 7. Ηλιάνα Αναστοπούλου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος Υ.ΠΑΙ.Θ..

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ανάληψη έργου ή τμημάτων αυτού, όπως αυτό εξειδικεύεται στους πίνακες  της παραγράφου Κ1.1 «Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου» της παρούσας, για τα γνωστικά αντικείμενα / θεματικές περιοχές ευθύνης τους


Σχετικά συννημένα:


20200715_p611.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π609_14-07-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α) ΕΩΣ ΜΙΑ  (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ JUNIOR ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ( ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου

 

Ευφυείς Eφαρμογές ΤΠΕ για τη διαχείριση των μαρίνων και των σκαφών αναψυχής – SaMMY+

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 2849 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20200714_p609.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π608_14-07-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πλήθος Συνεργατών

(έως)

1

SYSTEM ENGINEER / ADMINISTRATOR

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

K1

1

2

SOFTWARE ENGINEER

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

K2

1

3

FRONT-END DEVELOPER / GRAPHIC DESIGNER

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

K3

1

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2020»

 

που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 547 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΙΘ (ενάριθμος 2020ΣΕ54700000)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20200714_p608.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π607_14-07-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

A)    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B)    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου

 «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2020» που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 547 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΙΘ (ενάριθμος 2020ΣΕ54700000)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20200714_p607.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για το νέο σχολικό έτος και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προσκαλεί σε συζήτηση φορείς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σχετικά με την υποστήριξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι η δυνατότητα διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων σε ενδεχόμενο νέο κύμα πανδημίας, που προϋποθέτει την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των χρηστών και την εξοικείωσή τους με τα προτεινόμενα ψηφιακά εργαλεία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς και εταιρίες όπως αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για τον προγραμματισμό συνάντησης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με εκπροσώπους του ΥΠΑΙΘ, του ΙΤΥΕ και του ΕΔΥΤΕ (με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη) έως τη Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, στις 13:00.

 

Υπό συζήτηση τεχνικές προϋποθέσεις

Οι απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις είναι υπό συζήτηση και αφορούν στη διερεύνηση της χρήσης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων μέσω υπηρεσιών cloud (software as a service) (εφεξής «υπηρεσία»), σε συνδυασμό με μηχανισμό πιστοποίησης των χρηστών της υπηρεσίας από τον κατάλογο χρηστών του ΠΣΔ.

 

Μέγεθος εκπαιδευτικής κοινότητας

Το κατά προσέγγιση πλήθος των εν δυνάμει χρηστών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης είναι:

 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια:

-          Σχολεία:                               14.000

-          Εκπαιδευτικοί:                 180.000

-          Μαθητές:                            1.400.000

ΙΕΚ:

-          Ινστιτούτα:                         128

-          Εκπαιδευτές:                     5.500

-          Καταρτιζόμενοι:               29.000

 

Πιστοποίηση χρηστών

 • Η υπηρεσία απαιτείται να μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών ΠΣΔ (Single Sign On - SSO), έτσι ώστε οι χρήστες να ταυτοποιούνται και να αποκτούν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η μετάδοση προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, πρέπει να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα myschool και το Single Sign On του ΠΣΔ. έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι ψηφιακές τάξεις είτε εστιασμένες στον εκπαιδευτικό είτε στο τμήμα μαθητών.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης.
 • Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας με σταθερό υπολογιστή, laptop ή tablet, σε λειτουργικά συστήματα MS-Windows, Mac OS, και Linux, μέσω browser και όχι απαραίτητα μέσω native εφαρμογών.
 • Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας σε smartphone (iOS/Android) μέσω browser ή native εφαρμογής.
 • Δυνατότητα σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα μαθητών ή εκπαιδευτικών, μόνο με φωνή, μέσω τηλεφωνικής κλήσης.
 • Δυνατότητα δημιουργίας ρόλων συντονιστών/υπευθύνων αίθουσας (εκπαιδευτικών) και απλών συμμετεχόντων (μαθητών).
 • Δυνατότητα εισόδου στην αίθουσα με ελεγχόμενη πρόσβαση από τον εκπαιδευτικό.
 • Παροχή της υπηρεσίας με απενεργοποιημένη τη δυνατότητα καταγραφής/ αποθήκευσης της συνεδρίας της ψηφιακής τάξης.
 • Δυνατότητα διακοπής χρήσης μικροφώνου και εικόνας συμμετέχοντα από τον υπεύθυνο της αίθουσας.
 • Δυνατότητα διακοπής χρήσης διαμοιρασμού οθόνης συμμετέχοντα από τον υπεύθυνο της αίθουσας.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων χρηστών

Η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης είναι απαραίτητο να έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού (βλ. Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679), Ν. 4624/2019). Ειδικότερα, οι απαιτήσεις σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων είναι οι ακόλουθες:

 1. H εφαρμογή θα διαθέτει ενσωματωμένες εγγυήσεις που επιτρέπουν τον περιορισμό της επεξεργασίας στο μέτρο του αναγκαίου ιδίως ως προς α) το εύρος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, β) το βαθμό της επεξεργασίας, γ) την περίοδο αποθήκευσης, δ) την προσβασιμότητα, ήτοι τη δυνατότητα πρόσβασης αόριστου αριθμού αποδεκτών στα προσωπικά δεδομένα χωρίς παρέμβαση φυσικού προσώπου.
 2. Θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας χρηστών με αυξημένα δικαιώματα, όπως η έγκριση εισόδου στην εκάστοτε τηλεδιάσκεψη, η εφαρμογή σίγασης σε λοιπούς συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη, η εξαίρεση χρήστη από την τηλεδιάσκεψη, η απενεργοποίηση τεχνικών δυνατοτήτων των λοιπών συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη (όπως η χρήση της κάμερας, του μικροφώνου).
 3. Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής των ψηφιακών μαθημάτων. Στα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται τα παραγόμενα κατά τη χρήση της εφαρμογής μεταδεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητο να περιορίζονται σε αυτά που κρίνονται ως απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση των τηλεδιασκέψεων και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
 4. Θα παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της καταγραφής των πραγματοποιούμενων τηλεδιασκέψεων.
 5. Θα είναι δυνατή με το πέρας της τηλεδιάσκεψης η διαγραφή του συνόλου των αρχείων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια αυτής μέσω της εφαρμογής.
 6. Θα παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, του συνόλου των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων που παρήχθησαν για τους χρήστες.
 7. Η εφαρμογή και τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτής θα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στα οποία, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

                                 i.            Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,

                               ii.            Πιστοποιήσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων,

                             iii.            Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας,

                             iv.            Διαδικασίες Ανάκτησης Δεδομένων,

                               v.            Διαδικασίες και Συστήματα Ελέγχου Ευπαθειών,

                             vi.            Πολιτικές Διαχείρισης Παραβιάσεων και λοιπών συμβάντων ασφαλείας,

                            vii.            Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ικανοποίησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων,

                          viii.            Πολιτικές και Διαδικασίες Ελέγχου Πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής.

 

Απαγόρευση διαφημίσεων

 • Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στους χρήστες.

 

Κόστος

 • Στη συζήτηση θα εξεταστούν ζητήματα κοστολόγησης ή/και η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης υπηρεσιών.

 


Σχετικά συννημένα:


Open_Call_Distance_Learning.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡ/ΝΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ eu-LISA - NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


13274.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


12456.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


13035.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ECHA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


12652.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ [ΕRA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


12455.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π600_10-07-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Α) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου:

 

"Ευφυής Τουριστικός Οδηγός εξατομικευμένων και δυναμικών προσφορών Τουριστικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και συνδυασμένου φιλτραρίσματος – filoxeno2.0" του προγράμματος   «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020),(κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ 00966).

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20200710_p600.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π550_25-06-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π550_25-06-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π547_23-06-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π547_23-06-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ [Ε.Ε.Τ.Α.Α.] Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


8438.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


189.pdf