ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ [Π901/23.11.2020]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων, στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας των αποθηκών βιβλίων και χάρτου που διατηρεί στον Ασπρόπυργο, προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των υποδομών, καθώς και επιδιόρθωσης τυχόν βλαβών που θα προκύψουν, για το διάστημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021, σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο Παράρτημα της παρούσας.

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης

Ενδεικτικά, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των υποδομών που θα αναλάβει ο ανάδοχος διακρίνονται σε:

 

  • εργασίες ετήσιας συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των υποδομών (τμήμα Α)
  • έκτακτες εργασίες και επισκευές για προβλήματα / δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των αποθηκών (τμήμα Β)

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται σε #2.400,00€# μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Τμήμα Α, και #3.000,00 €# μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Τμήμα Β.

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των εργατοωρών όπως αυτές αναγράφονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν εγγράφως την προσφορά τους με email ή ταχυδρομικώς, στο Παράρτημα του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Μητροπόλεως 26 - 28, ΤΚ 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1/12/2020 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email tsentzos@cti.gr, τηλ: 2103350729.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Στέφανος Μπουραζάς, τηλ. 210.5597632, email: sbourazas@cti.gr

 

 


Σχετικά συννημένα:


P901_23.11.2020.pdf